Автор: Головко М. В.

Бібліографічний опис

Головко М. В. Теорія і практика розроблення електронних навчальних посібників. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / М. В. Головко. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 17 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-696-4-2022-15

Анотація

Метою курсу «Теорія і практика розроблення електронних навчальних посібників» є ознайомлення здобувачів із сучасними підходами щодо створення електронних засобів навчального призначення, формування умінь використовувати електронні навчальні посібники та освітні ресурси в педагогічній діяльності, оцінювати їх функціональні можливості та пропонувати шляхи удосконалення відповідно до завдань конкретної предметної спеціальності. Зміст навчальної дисципліни розкриває особливості створення сучасних електронних засобів навчального призначення з природничих предметів, основні етапи розроблення засобів комп’ютерної підтримки, організаційно-педагогічні, ергономічні, санітарно-гігієнічні вимоги до них. Акцентується увага на формуванні в здобувачів практичних умінь та навичок щодо використання електронних засобів та освітніх ресурсів з метою організації навчальних занять різних типів.

The purpose of the course “Theory and Practice of E-textbooks” is to acquaint applicants with modern approaches to creating e-learning tools, developing skills to use e-textbooks and educational resources in teaching, assess their functionality and suggest ways to improve in accordance with specific objectives. specialty. The content of the discipline reveals the creation features of modern electronic teaching aids in Natural Science subjects, the main stages of computer support development, organizational and pedagogical, ergonomic, sanitary and hygienic requirements for them. Emphasis is placed on the formation of applicants’ practical skills in the use of electronic tools and educational resources in order to organize training sessions of various types.

Переглядів: 61

Завантажити