Автор: Головко М. В.

Бібліографічний опис

Головко М. В. Теорія і практика розроблення та використання електронних засобів навчального призначення. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / М. В. Головко. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 18 с.

Анотація

Метою курсу «Теорія і практика розроблення та використання електронних засобів навчального призначення» є ознайомлення здобувачів із сучасними підходами щодо створення електронних засобів навчального призначення, формування умінь використовувати електронні навчальні посібники та освітні ресурси в педагогічній діяльності, оцінювати їх функціональні можливості та пропонувати шляхи удосконалення відповідно до завдань конкретної предметної спеціальності. Зміст навчальної дисципліни розкриває особливості створення сучасних електронних засобів навчального призначення з природничих предметів, основні етапи розроблення засобів комп’ютерної підтримки, організаційно-педагогічні, ергономічні, санітарно-гігієнічні вимоги до них. Акцентується увага на формуванні в здобувачів практичних умінь та навичок щодо використання електронних засобів та освітніх ресурсів з метою організації навчальних занять різних типів.

The purpose of the course "Theory and practice of developing and using electronic educational tools" is to acquaint applicants with modern approaches as to creating e-learning tools, developing skills to use e-textbooks and educational resources in teaching process, assess their functionality and suggest ways for enhancement it in accordance with particular subject-matter objectives specialty. The content of the discipline reveals the features of the creation of modern teaching e-tools of natural subjects, the main stages of development of computer support, organizational and pedagogical, ergonomic, sanitary and hygienic requirements for them. Attention is focused on the formation of practical skills and abilities as to use the electronic tools and educational resources that applicants are to have in order to organize training sessions of various types.

Переглядів: 52

Завантажити