Автор: Локшина О. І.

Бібліографічний опис

Локшина О. І. Трансформаційні процеси в сучасній зарубіжній освіті. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / О. І. Локшина. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 18 с.

Анотація

Робоча програма дисципліни «Трансформаційні процеси у сучасній зарубіжній освіти призначена для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, освітній ступінь «Доктор філософії», галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність: 014 «Середня освіта». Метою навчальної дисципліни «Трансформаційні процеси у сучасній зарубіжній освіти» є формування порівняльно-педагогічної компетентності дослідника – кваліфікованого фахівця, який/яка має високий рівень здатності і готовності до професійної діяльності у сфері вітчизняної, європейської і світової науки й освіти. Для викладачів та здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Освітній ступінь «Доктор філософії», Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, Спеціальність: 014 «Середня освіта».

The work programme of the discipline “Transformational processes in modern foreign education” is designed to train the applicants for higher education of the third (educational and scientific) level, educational degree “Doctor of Philosophy”, field of knowledge 01 Education / Pedagogy, specialty: 014 “Secondary education”. The aim of the discipline “Transformational processes in modern foreign education” is the formation of comparative education competence of a researcher – a qualified specialist who has a high level of ability and readiness for professional activity in the field of home, European and world science and education. For teachers and applicants for higher education of the third (educational-scientific) level Educational degree “Doctor of Philosophy”, Field of knowledge 01 Education / Pedagogy, Specialty: 014 “Secondary education”.

Переглядів: 66

Завантажити