Автор: З. Кондур, Н. Богданець-Білоскаленко, О. Фідкевич

Бібліографічний опис

З. Кондур, Н. Богданець-Білоскаленко, О. Фідкевич, Типова навчальна програма з ромської мови для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти / кол. авторів: З. Кондур, Н. Богданець-Білоскаленко, О. Фідкевич. Інститут Педагогіки НАПН України, НАПН України. [Електронне видання] – Київ, 2023. – 44 с.

Анотація

Типова навчальна програма з ромської мови для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти є логічним продовження типової навчальної програми з ромської мови для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти та розроблена відповідно до Закону України «Про освіту» 2017 року, вимог Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87, а також у відповідності до інваріантної складової Типових навчальних планів для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. Вона є складовою типової освітньої програми та базується на відповідних ключових Європейських компетентностях: уміння вчитися впродовж життя, спілкуватися державною українською та ромськоюмовами, спілкуватися іноземними мовами, застосовувати природничі науки і технології, використовувати математичні, інформаційно-комунікаційні, соціальні і громадянські, здоров‘язбережувальні, загальнокультурні і підприємницькі компетентності. Зміст пояснювальної записки ґрунтується на визначених положеннях типової навчальної програми з ромської мови для 1-2 класів, але дещо розширено відповідно до особливостей навчання у 3-4 класах. Крім цього, у програмі представлено орієнтовну тематику текстів для слухання-розуміння, читання та говоріння відповідно до сфер спілкування. У типовій навчальній програмі з ромської мови для 3-4 класів визначено загальні та конкретні очікувані результати та зміст навчання ІІ циклу навчання.

The standard curriculum for the Romany language for grades 3-4 of general secondary education institutions is a logical continuation of the standard curriculum for the Romany language for grades 1-2 of general secondary education institutions and was developed in accordance with the Law of Ukraine "On Education" of 2017, the requirements of the State Standard of Primary Education of education, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 21, 2018 No. 87, as well as in accordance with the invariant component of the Standard Curriculum for general secondary education institutions taught in the Ukrainian language. It is a component of a typical educational program and is based on relevant key European competences: the ability to learn throughout life, to communicate in the state Ukrainian and Romany languages, to communicate in foreign languages, to apply natural sciences and technologies, to use mathematical, information and communication, social and civic, health-saving, general cultural and entrepreneurial competences. The content of the explanatory note is based on the specified provisions of the standard curriculum for the Romani language for grades 1-2, but slightly expanded in accordance with the peculiarities of education in grades 3-4. In addition, the program presents approximate topics of texts for listening-comprehension, reading and speaking according to the spheres of communication. The general and specific expected results and content of the 2nd cycle of education are defined in the typical curriculum for the Romany language for grades 3-4.

Переглядів: 44

Завантажити