Автор: Голуб Н. Б., Шелехова Г. Т., Ярмолюк А. В., Новосьолова В. І.

Бібліографічний опис

Українська мова, 5 клаc, для шкіл з українською мовою навчання : підручн. для загальноосвітніх навчальних закладів / Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Шелехова Г. Т., Ярмолюк А. В. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 160 c.

Анотація

Підручник має гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 08.07.2014 № 1/11-10478)». Підручник відповідає чинній програмі з української мови, побудований на засадах компетентнісного й особистісно орієнтованого навчання. У ньому застосовано всебічний системний підхід до опанування української мови, пріоритет надано практичній спрямованості вивчення її. Вправи і завдання, запитання складають цілісну дидактичну систему, яка спрямована на досягнення учнями кінцевих результатів, визначених навчальною програмою, і характеризується наступністю між завданнями, відповідністю послідовності й змісту завдань логіці засвоєння мовного матеріалу, сприяє формуванню в учнів умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності з урахуванням життєвих ситуацій. Ознакою новизни підручника є те, що водночас із традиційними дидактичними функціями (інформативною, трансформаційною, систематизувальною, мотиваційною, виховною, розвивальною) він виконує культурологічну, рефлексійно-корекційну та функцію розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів. Ці функції реалізовано через вправи, побудовані на основі текстів соціокультурної тематики, де сконцентровано виучувані мовні явища. Пропоновані тексти надають можливість природним шляхом збагачувати, розвивати й удосконалювати мовлення п’ятикласників, формувати у них систему цінностей, повторювати вивчене. Становленню компетентної мовної особистості сприятимуть уміщені в підручнику завдання на вибір, передбачено такі компоненти уроку як цілевизначення, рефлексія, аналітичні вправи й завдання дослідницького й творчого характеру, заплановано роботу в парах, у групах. У підручнику подано достатню кількість необхідних для учнів пояснень, пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань тощо. Для учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання.

Переглядів: 167

Завантажити