Автор: Горошкіна О. М.

Бібліографічний опис

Горошкіна О. М. Українська наукова мова. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / О. М. Горошкіна. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 23 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-666-7-2022-24

Анотація

Навчальна програма спрямована на збагачення особистісного й комунікативного досвіду здобувачів наукового ступеня доктора філософії, їхні наукові інтереси та індивідуальні запити; є гнучкою за змістом; відповідає принципам компетентнісного навчання дорослих. Програма побудована на засадах політики відкритості та прозорості, періодичності перегляду освітніх програм із метою їх удосконалення, забезпечення академічної доброчесності та мобільності. Зміст програми забезпечує достатній рівень розвитку культури мовлення, удосконалення вмінь працювати з різними жанрами текстів наукового стилю, оформляти результати науково-дослідної роботи. Розкриття важливості мовних знань для науковця, засвоєння вимог до наукового тексту, норм наукового стилю, опанування засобами забезпечення дієвості наукового тексту, його впливу на читача або слухача значною мірою забезпечує вивчення дисципліни. З метою вдосконалення культури мовлення навчальним планом підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі 01 Освіта за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» передбачено вивчення курсу «Українська наукова мова».

The curriculum is focused on the personal and scientific-pedagogical experience of the doctor of philosophy, his research interests and individual requests; is flexible in content; meets the principles of adult competence training, the application of a policy of openness and transparency, the frequency of viewing educational programs in order to improve them, ensuring academic integrity and mobility;

Переглядів: 49

Завантажити