Автор: Горошкіна О. М.

Бібліографічний опис

Горошкіна О. М. Українська наукова мова. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / О. М. Горошкіна. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 24 с.

Анотація

Навчальна програма спрямована на збагачення особистісного й комунікативного досвіду здобувачів наукового ступеня доктора філософії, їхні наукові інтереси та індивідуальні запити; є гнучкою за змістом; відповідає принципам компетентнісного навчання дорослих. Програма побудована на засадах політики відкритості та прозорості, періодичності перегляду освітніх програм із метою їх удосконалення, забезпечення академічної доброчесності та мобільності. Зміст програми забезпечує достатній рівень розвитку культури мовлення, удосконалення вмінь працювати з різними жанрами текстів наукового стилю, оформляти результати науково-дослідної роботи. Розкриття важливості мовних знань для науковця, засвоєння вимог до наукового тексту, норм наукового стилю, опанування засобами забезпечення дієвості наукового тексту, його впливу на читача або слухача значною мірою забезпечує вивчення дисципліни. З метою вдосконалення культури мовлення навчальним планом підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі 01 Освіта за спеціальністю 014 «Середня освіта» передбачено вивчення курсу «Українська наукова мова».

The education program is aimed at enriching the personal and communicative experience of post-graduate students on PhD doctoral research degree program, their research interests and individual needs and requirements; it is flexible in its content; meets the principles of adult competence training. The program is based on the principles of the policy of openness and transparency, frequency of revision of educational programs in order to improve them, maintaining academic integrity and mobility. The content of the program provides a sufficient level of development of speech culture, improvement of skills of working with various genres of scientific-style texts, and formalizing the results of research work. Demonstration of the importance of language knowledge for a scientist, comprehension of the requirements for a scientific text, norms of scientific style, mastering the means of ensuring the effectiveness of a scientific text, its impact on the reader or listener provides for acquisition of the discipline. In order to improve the culture of speech, the curriculum for post-graduate students on PhD doctoral research degree program at the third (educational and scientific) level of higher education in 01 field, notably Training in the specialty 014 "Secondary Education", includes acquisition of the course "Ukrainian scientific language".

Переглядів: 48

Завантажити