Автор: Онаць О. М.

Бібліографічний опис

Онаць О. М. Управління процесами в освіті. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / О. М. Онаць. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 21 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-680-3-2022-21

Анотація

Робоча навчальна програма курсу за вибором «Управління процесами в освіті» розроблена у відповідності до освітньо-наукової програми «Теорія навчання в закладах загальної середньої і вищої освіти». Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий). Освітній ступінь - доктор філософії. Галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність - 011 Освітні/педагогічні науки. Кваліфікація - Доктор філософії у галузі освіти. Метою робочої навчальної дисципліни курсу за вибором «Управління процесами в освіті» передбачено оволодіння аспірантам знань з теорії і практики освітнього і наукового процесу в освіті, опанування досягнень національної, європейської та світової педагогічної думки, вивчення та аналізу практики освітньої діяльності в закладах освіти в Україні та інших країнах світу, розвиток організаторських та управлінських здібностей та наскрізних навичок, критичного, системно-аналітичного, креативного мислення. Підготовка аспірантів як майбутніх науково-педагогічних працівників, керівників та викладачів до управлінння процесами в освіті та закладах освіти, до управлінської діяльності в умовахдецентралізації та розширення автономії, підвищення якості освіти, входження у європейський та світовий освітній простір. Програма складається з двох модулів та двох тем. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30 годин / 1кредит за ЄКТС (лекції – 4 год., семінарські заняття - 6 годин, самостійна робота – 20 годин. Форма контролю – залік). Вивчення навчальної дисципліни передбачено на третьому курсі у 5 семестрі. У програмі представлено такі модулі і теми: Модуль 1. Тема 1. Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес. Модуль 2. Тема 2. Суб’єкт-суб’єктне управління процесами в освіті на засадах людиноцентризму і партнерства. Теми лекцій поділено на дві підтеми і описано питання для розгляду. Три семінарські заняття представлено з питаннями для обговорення. Самостійна робота – з розподілом тематики та навчальних годин. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління процесами в освіті» визначено формування сукупності програмних компетентностей: інтегральної, загальних і фахових та чітко окреслених програмних результатів навчання. Описані методи навчання і контролю, розподіл балів, які отримують аспіранти, шкала оцінювання (національна та ECTS), перелік навчально-методичного забезпечення, список основної та додаткової літератури.

The training syllabus of the elective course " Management of processes in education" is developed in accordance with the curriculum "Theory of Education in General Secondary and Higher Education". Level of higher education – the third (educational and scientific). Educational degree – Doctor of Philosophy. Field of knowledge – 01 Education / Pedagogy. Specialty 011 Educational, pedagogical sciences. Qualification – Doctor of Philosophy in Education. The purpose of the working educational discipline of the elective course "Management of Processes in Education" is provided for postgraduate students to acquire knowledge of the theory and practice of the educational and scientific process in education, to master the achievements of national, European and world pedagogical thought, to study and analyze the practice of educational activities in educational institutions in Ukraine and in other countries of the world, development of organizational and managerial abilities and end-to-end skills, critical, system-analytical, creative thinking. Preparation of graduate students as future scientific and pedagogical workers, managers and teachers for managing processes in education and educational institutions, for managerial activities in conditions of decentralization and expanding autonomy, improving the quality of education, entering the European and global educational space. The program consists of two modules and two topics. 30 hours / 1 ECTS credit are allocated to the study of the academic discipline (lectures - 4 hours, seminar classes - 6 hours, independent work - 20 hours. Control form - credit). The study of the academic discipline is provided for in the third year in the 5th semester. The following modules and topics are presented in the program: Module 1. Topic 1. Education as a sociocultural phenomenon and pedagogical process. Module 2. Topic 2. Subject-subject management of processes in education based on human-centeredness and partnership. The topics of the lectures are divided into two subtopics and the issues for consideration are described. Three seminar sessions are presented with questions for discussion. Independent work - with the distribution of topics and study hours. The main tasks of the study of the discipline "Management of processes in education" are defined as the formation of a set of program competencies: integral, general and professional and clearly defined program learning outcomes. The teaching and control methods, the distribution of points received by graduate students, the evaluation scale (national and ECTS), the list of educational and methodological support, the list of basic and additional literature are described.

Переглядів: 65

Завантажити