Автор: За заг. ред. професора О. М. Топузова. Укладач : проф. Л. М. Калініна

Бібліографічний опис

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у вимогах PISA. Частина 3 / Авторський колектив. За заг. ред. професора О. М. Топузова. Укладач : проф. Л.М. Калініна. (електронне видання) – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 126с.
https://doi.org/10.32405/978-966-644-664-3-2023-170

Анотація

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності здобувачів освіти у вимогах PISA (частина 3) включає авторські компетентнісно орієнтовані завдання, тестові запитання, що розроблені на основі пробних тестових запитань OECD PISA та призначені для розвитку природничо-наукової компетентності здобувачів освіти. Збірник можуть використовувати здобувачі освіти основної і старшої школи, педагоги-предметники закладів загальної середньої освіти, викладачі закладів профільної середньої освіти, студенти педагогічних вищих навчальних закладів і всі зацікавлені в якісній освіти. Авторські завдання різних рівнів складності було розроблено авторами в процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів « Європейська якість навчання для кращої освіти учнів» у межах модуля Жана Моне в межах представлені інноваційними ідеями, стимулами, особистісним, локально-національним і глобальним контекстами, графічними і візуальними даними, кластерами завдань і дистракторами, відповідають основним вимогам текстології, сформульовані й надають змогу оцінити не лише знання фактів, вміння критично аналізувати й вправно оперувати різними видами наведеної інформації, а природничо-наукову грамотність здобувачів освіти. Зміст авторських завдань має сприятиме раціональному використанню здобувачами освіти природничо-наукових знань для розв’язання життєвих задач і вирішення проблем у реальному житті; застосовуванню системного, діяльнісного й інтеграційного підходів для проведення міні-досліджень; спільному виконанню завдань і ефективній комунікації в процесі їх розв’язання; інтеграції зі знаннями інших дисциплін і галузей науки. Видання здійснено в межах Модуля Жана Моне (620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMOMODULE)2020‒2023 рр. в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Підтримка Європейською Комісією цього видання не передбачає підтримку його змісту, який відображає лише думку учасників. Комісія не може нести відповідальності за будь-яке використання вміщеної у збірнику інформації. The collection of tasks for the development of Natural Science competence of students in the requirements of PISA (part 3) includes authors’ competence-oriented tasks, test questions on Natural Science literacy based on trial test questions of OECD PISA, designed to develop Natural Science competence of students. The collection can be used by applicants for Primary and High School Education, teachers of General Secondary Education Institutions, teachers of Specialized Secondary Education Institutions, and students of Pedagogical Higher Educational Institutions. Authors’ tasks and their levels of complexity are developed within the framework of mastering concepts, scientific methods and the ability to identify cause-and-effect relationships, graphic and visual data; the definition of Natural Science and Mathematical content, their structuring according to the classification features of PISA tasks (contexts and situations, competencies that are being worked out and developed, knowledge and attitude to knowledge, situations, values), meet the basic requirements of textology, are correctly formulated and provide an opportunity to test not only the knowledge of facts, but also the ability of Educational Applicants to critically analyse and skillfully operate with various types of information provided. The publication was carried out within the Jean Monnet Module (620287-EPP-1-2020-1-UAEPPJMO-MODULE) in 2020-2023 at the Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. The European Commission's endorsement of this publication does not imply endorsement of its content, which reflects only the opinion of the participants. The commission cannot be held responsible for any use of the information contained in the collection.

Переглядів: 2409

Завантажити