I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка вивчає загальні засади педагогіки як науки, методологію педагогіки, історію педагогічної думки та освіти. Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх наявність в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.

 • за галузями педагогічної науки: теорія загальної педагогіки; історія освіти та педагогічної думки;
 • за складовими педагогічної науки: теорія, методологія педагогіки; методи педагогічних досліджень; історія загальної освіти, педагогічної науки, етнопедагогіка;
 • за характером досліджень: фундаментальні, порівняльні;
 • за охопленням: національна, вітчизняна, зарубіжна, порівняльна, теорія та історія педагогіки;
 • за психофізіологічним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:

 1. Теоретичні проблеми педагогіки: терміни, поняття, склад і структура науки.
 2. Соціокультурні детермінанти розвитку сучасної освіти.
 3. Теоретичні засади педагогічної думки.
 4. Цінності сучасної освіти.
 5. Філософія освіти в системі соціогуманітарного знання.
 6. Педагогіка в системі наукового знання.
 7. Єдність і розбіжності педагогічної науки і практики.
 8. Освіта та громадянське суспільство: тенденції взаємовпливів.
 9. Формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді – теорія та методологія.
 10. Природні, суспільні та біологічні закономірності педагогічного процесу.
 11. Розвиток особистостей у структурі педагогічної науки.
 12. Теоретико-методологічні засади реформування системи освіти.
 13. Глобалізаційні процеси у світі, їх вплив на розвиток освітньої системи.
 14. Світові тенденції розвитку освіти і педагогічної науки – порівняльний аналіз.
 15. Порівняльна педагогіка як напрям педагогічної науки.
 16. Формування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем.
 17. Релігійна педагогіка в системі соціогуманітарного знання.
 18. Методологія та теорія неперервної освіти як концептуальна основа формування інтелектуального потенціалу держави.
 19. Методологічні та загальнотеоретичні проблеми проведення історико-теоретичних досліджень.
 20. Джерелознавство як складова педагогічних досліджень.
 21. Розвиток національної педагогіки.
 22. Культурно-антропологічна історія освіти.
 23. Українська народна педагогіка в її історичному контексті.
 24. Історія розвитку освіти в Україні в різні історичні періоди.
 25. Дитинство як об’єкт історико-педагогічного знання.
 26. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі.
 27. Розвиток історії зарубіжної педагогіки як системи.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

Педагогічні науки.