I. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, що досліджує теоретичні та методичні основи формування змісту, визначення завдань і методів навчання географії, організацію процесу навчання географії в середній та вищій школі. Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх наявність в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.

 • за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта;
 • за об’єктами педагогічного впливу: учні, майбутні педагоги;
 • за структурною складовою педагогічної науки: часткова дидактика;
 • за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки спеціалістів): предметна педагогічна освіта – навчання географії;
 • за характером досліджень: прикладні;
 • за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі; суб’єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:

 1. Розвиток теорії та методики навчання географії в Україні і у світі.
 2. Мета, завдання та методичні засади навчання географії в сучасних умовах.
 3. Концептуальні засади реалізації змісту та сучасних підходів до формування географічних знань учнів і студентів.
 4. Педагогічна взаємодія об’єктів і суб’єктів географічної освіти.
 5. Принципи організації навчання географії в середніх і вищих навчальних закладах.
 6. Модернізація й адаптація форм, методів і засобів навчання географії.
 7. Методика компетентнісного навчання географії (знання, уміння, способи діяльності).
 8. Розвиток мислення школярів і студентів у процесі навчання географії.
 9. Технології вивчення географії у середній і вищій школі.
 10. Форми організації навчальної діяльності учнів і студентів у процесі вивчення географії.
 11. Методично-організаційні засади реалізації мети та завдань профільного навчання географії учнів у старшій школі.
 12. Моніторинг, контроль і оцінювання навчальних досягнень з географії.
 13. Методика позакласної роботи з географії.
 14. Методика реалізації міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків у процесі навчання географії.
 15. Зарубіжний досвід навчання географії: порівняльний аналіз.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

Педагогічні науки