Філософія освіти і методологія освітніх досліджень
Українська наукова мова
Іноземна мова та академічне письмо
Організаційна та проєктно-дослідницька діяльність в освіті
Технологія дисертаційної роботи
Викладання і навчання в сучасній вищій школі
Становлення і розбудова вітчизняної освіти
Трансформаційні процеси в сучасній зарубіжній освіті
Методологічні основи управлінської діяльності та наукові школи менеджменту
Основні підходи до організації освітнього процесу в школі (компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтований)
Формування і розвиток змісту освіти. Сучасні технології в освіті
Тенденції розвитку методик навчання в школі
Публікаційна активність і наукометричні бази даних
Мотиваційний менеджмент і лідерство
Альтернативна освіта в країнах Європейського Союзу
Педагогічна компаративістика
Сучасні наукові погляди на багатомовність як суспільне та індивідуальне явище
Розроблення та оцінювання навчальної літератури
Проблема забезпечення якості освіти. ДПА
Моделювання освітнього простору в школі
Теорія і практика розроблення електронних навчальних посібників
Формування в учнів ціннісних орієнтацій та наукової картини світу
Компетентнісно-орієнтована методика навчання історії та громадянської освіти
Актуальні питання методики навчання фізики й астрономії в закладах освіти різних рівнів
Аксіологічний потенціал шкільного курсу математика
Сучасні засоби навчання географії та методика роботи з ними
Прикладна спрямованість шкільної природничої освіти
Шкільний менеджмент у цифровому суспільстві