ORCID

Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти .

Коло наукових інтересів: методичні засади підготовки учителів філологічних спеціальностей; лінгводидактика; компетентнісний, контекстний і лінгвокультурологічний підходи в освіті; лінгвофілософія вітчизняного письменства; функціонування мовних одиниць і граматичних категорій у різних стилях української мови та їх лексикографічна розробка; питання параметризації фахових мов; питання теорії і практики перекладу. 

Творчий шлях. Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність «українська мова та література» (1993-1998); аспірантура Криворізького державного педагогічного університету, очна форма навчання (1998-2002); кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.01 – українська мова (2005); здобувач Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, заочна форма навчання (2012-2013); доктор педагогічних наук, спеціальність 13.00.09 – теорія навчання (2014); професор (2018), Луганський національний університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Мова і література (французька)» (2018-2021).

Аспірантка Криворізького державного педагогічного університету (1998-2002), асистент кафедри української мови КДПУ (2002-2005), старший викладач кафедри української мови КДПУ (2005-2007), доцент кафедри української мови КДПУ (2007-2015), професор кафедри української мови КДПУ (2015- донині), учений секретар (член) спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.09 – теорія навчання у Криворізькому державному педагогічному університеті. Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України 07.11.2018  № 1218). (2018-2021), уповноважена особа із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (Криворізький державний педагогічний університет), галузь 011 Освіта / Педагогіка.

Працює в Інституті педагогіки з 2020 року.

Тема дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Структурно-семантичні особливості синтаксичних конструкцій посесивності в сучасній українській мові»;

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах»

Наукова діяльність. 

професор кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету;

співучасник регіональної програми «Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні», дипломант 2014 року;

учений секретар спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті (спеціальність 13.00.01, 13.00.09) (2018-2021);

уповноважена особа із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (Криворізький державний педагогічний університет), галузь 011 Освіта / Педагогіка;

член редакційної колегії фахових видань («Філологічні студії» («Філологіка»), «Освітній вимір»; «Гендерна парадигма освітнього процесу»);

відповідальний редактор збірника наукових праць студентів «Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи» (2007; 2009; 2011; 2013; 2015; 2017; 2019; 2021).