ORCID

Гривко Антоніна Вікторівна, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти, кандидат педагогічних наук, старший дослідник.

Коло наукових інтересів: теорія і методика оцінювання результатів навчання, моніторинг якості освіти, тестові технології оцінювання,  медійно-інформаційна грамотність. Автор понад 55 наукових, науково-методичних праць.

Творчий шлях. Гривко А.В. працює у відділі моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти з 2009 року і по теперішній час: спочатку – на посаді молодшого наукового співробітника; з квітня 2015 р. – на посаді наукового співробітника; з квітня 2016 р. – на посаді старшого наукового співробітника. Науковий стаж – 16 років.

Працюючи у відділі, А. В. Гривко захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування комунікативних умінь учнів 5 – 6 класів засобами мови підручників із математики» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)) (2015 р.).

За період роботи у відділі Антоніна Вікторівна виконала 3 планові дослідження «Експериментальне визначення впливу мови шкільних підручників із математики на рівень сформованості в учнів комунікативної компетентності» (2014 р.), «Теоретико-методичні засади створення й застосування моделей моніторингових систем для оцінювання засобами тестових технологій комунікативної компетентності як ключової в учнів 5 класів» (2015 – 2017 рр.), «Теоретико-методичні основи визначення впливу зовнішньоорганізованих і змістових конструктів тесту на результати державної підсумкової атестації випускників гімназії» (2018 – 2020 рр.). У 2021 році  Антоніна Вікторівна розпочала роботу з теми «Особливості внутрішнього контролю медійно-інформаційної грамотності учасників освітнього процесу в мовно-літературній галузі базової середньої освіти».

За час роботи в відділі А.В.Гривко опублікувано 54 друковані наукові праці, з них на посаді старшого наукового співробітника відділу – 41 (9 – статті у рецензованих фахових виданнях, 4 – наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science, 6 – розділи в навчально-методичних працях).

Результати досліджень А.В. Гривко регулярно висвітлюються нею у доповідях і обговорюються на міжнародних та загальноукраїнських науково-практичних конференціях, а опубліковані праці здобули високу оцінку наукової спільноти. Окрім цього, результати досліджень А.В. Гривко впроваджуються у шкільну практику, зокрема у Хмельницькому ліцеї №17, де дослідниця бере участь у науково-методичних семінарах, проводячи консультації щодо використання результатів науково-дослідної роботи у шкільній практиці.

З 2017 року А.В. Гривко долучилась до редакційної роботи над науковими працями вчених Інституту педагогіки НАПН України та отримала схвальні відгуки колег щодо якості виконаних робіт.

Про зростання професійного рівня Антоніни Вікторівни протягом роботи на посаді старшого наукового співробітника відділу свідчить залучення її до рецензування рукописів статей для збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника», журналу «Science Journal of Education(SJEDU)» (США); участь у роботі Експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до закладів вищої освіти, при Українському центрі оцінювання якості освіти із встановлення порога «склав/не склав» з математики, фізики, української мови та літератури, історії України, біології, іноземних мов, географії, хімії (у липні 2020 року), до роботи робочих груп із розроблення освітньої політики, зокрема розроблення системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів директоратом дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України.

За вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти, багаторічну наукову діяльність А. В. Гривко нагороджена грамотою Національної академії педагогічних наук України.

У 2005 році А.В. Гривко закінчила магістратуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Українська мова та література» і здобула кваліфікацію викладача української мови та літератури, вчителя зарубіжної літератури, практичного психолога у закладах освіти.

У 2013 році закінчила аспірантуру Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України,.

Протягом роботи у відділі взяла участь у міжнародному стажуванні в Західно-Фінляндському коледжі (м. Гуйттінен, Фінляндія) – квітень 2018 року, 108 год., міжнародному науковому стажуванні за сприяння Польсько-української фундації Інституту міжнародної академічної та наукової співпраці на тему «Академічна доброчесність: виклики сучасності» –  квітень 2020 року, 180 год., міжнародній програмі підвищення педагогічної кваліфікації «ЕдМандри-Швеція: вивчення та впровадження через інструмент амбасади шведського освітнього досвіду» – квітень – травень 2021 року, 20 год. Склала іспит на володіння англійською мовою на рівні В2. Має відповідні сертифікати.

Антоніна Вікторівна постійно працює над підвищенням свого професійного рівня як науковця в галузі оцінювання якості освіти й редактора наукової літератури. Вона навчається на онлайн-курсах; постійно ознайомлюється з освітніми інтернет-ресурсами, призначеними для навчального оцінювання учнів (ЯКлас, Socrative, Quizlet, GoConqr, Infuse Learning тощо) та бере участь у вебінарах, присвячених вирішенню дотичних до наукових інтересів проблем.