Основна мета відділу – створення теоретичного та науково-методичного підґрунтя становлення та розвитку національної системи моніторингу якості загальної середньої освіти в Україні.

Завдання відділу:  здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з проблеми оцінювання якості загальної середньої освіти та моніторингу якості освіти.

У 2021 – 2023 році відділ працює над розробленням теми дослідження «Науково-методичне забезпечення внутрішнього контролю та оцінювання якості освіти в закладах загальної освіти».

Наукові співробітники відділу є членами авторських колективів енциклопедичних видань, авторами визначень основоположних термінів, пов’язаних із оцінюванням в освіті (Енциклопедія освіти. К.: АПН України, 2008; Енциклопедія державного управління у 8 т. / Нац. акад. держ. управління при Президентові України; наук. ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін.  К.: НАДУ, 2011; Освіта дорослих: Енциклопедичний словник / за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюк.  К.: Нац. Акад. пед. наук України, Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України, 2014). Регулярно проводять методичні семінари з учителями-практиками з метою обміну досвідом в  галузі оцінювання. На таких семінарах висвітлюються нові вагомі та актуальні наукові досягнення, обговорюються тенденції та тренди в педагогічних вимірюваннях, розкривається наукове підґрунтя оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та моніторингу якості загальної середньої освіти.

Упродовж багатьох років для педагогічних і науково-педагогічних працівників проводяться тренінги  «Технологія створення валідного тесту для вимірювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти на засадах компетентністного підходу», «Технологія організації та проведення моніторингових досліджень якості освіти», слухачами яких є:
– вчителі й директори закладів загальної середньої освіти Харківської, Одеської, Київської, Львівської та інших областей;
– методисти обласних, районних/міських методкабінетів та методоб’єднань;
– викладачі закладів вищої освіти: Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Національного університету біоресурсів та природокористування (НУБіП) України, різноманітних технікумів і ліцеїв, центрів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Наукові співробітники відділу беруть участь в експертизі підручників для закладів загальної середньої освіти, розробленні інструктивних матеріалів для експертизи підручників, підготовці експертів для здійснення експертизи шкільних підручників, – експертних радах (щорічна участь в роботі Експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до закладів вищої освіти, при Українському центрі оцінювання якості освіти із встановлення порога «склав/не склав» з математики, фізики, української мови та літератури, історії України, біології, іноземних мов, географії, хімії (Ю.О.Жук, Л.С. Ващенко, А.В.Гривко)), роботі робочих груп із розроблення освітньої політики: 

  • робочої групи з розроблення Національної рамки кваліфікацій за рівнями загальної середньої та дошкільної освіти (О.І.Ляшенко, 2010 р.);
  • робочої групи з розроблення проєктів типової освітньої програми для учнів 5–6 класів та типової освітньої програми для учнів 7–9 класів ЗЗСО, які навчатимуться за Державним стандартом базової середньої освіти (О.І.Ляшенко, 2020 р.);
  • робочої групи з підготовки узгодженого проєкту Закону України щодо вдосконалення наукового і методичного забезпечення освітнього процесу, встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури (доопрацювання проєктів законів України “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо рівних прав на здобуття якісної освіти”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення наукового і методичного забезпечення освітнього процесу” (О.І.Ляшенко, 2021 р.);
  • участь у роботі над розробленням системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів директоратом дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України (А.В.Гривко, 2021 р.) тощо.

Наукові співробітники відділу є членами редакційних колегій Українського педагогічного журналу (Ю.О.Жук, О.І.Ляшенко), збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника» (Ю.О.Жук, О.І.Ляшенко), Вісника Національної академії педагогічних наук України, журналу «Education: Modern Discourses» (О.І.Ляшенко), Вісника післядипломної освіти (Т.О.Лукіна) та учасниками програм рецензування Українського педагогічного журналу (Ю.О.Жук, Т.О.Лукіна, Л.С.Ващенко, А.В.Гривко), журналу «Science Journal of Education» (А.В.Гривко).

Історія відділу

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу

Лукіна Тетяна Олександрівна, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу, “Відмінник освіти України”

Радкевич Олександр Петрович, кандидат юридичних наук, доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу

Ващенко Лідія Семенівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, “Заслужений працівник освіти України”

Гривко Антоніна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу

Головко Світлана Григорівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу

Науменко Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 

Дворецька Лариса Павлівна, науковий співробітник відділу 

Корольова Олена Станіславівна, науковий співробітник відділу 

Контакти

Телефон: (044) 481-37-18, (044) 481-37-73
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д

Facebook-сторінка відділу: https://www.facebook.com/monitoryng.ip