Основна мета відділу – створення теоретичного та науково-методичного підґрунтя становлення та розвитку національної системи моніторингу якості загальної середньої освіти в Україні.

Завдання відділу: здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з проблеми оцінювання якості загальної середньої освіти та моніторингу якості освіти.

У 2021–2023 рр. відділ працює над розробленням теми дослідження «Науково-методичне забезпечення внутрішнього контролю та оцінювання якості освіти в закладах загальної освіти».

Наукові співробітники відділу є членами авторських колективів енциклопедичних видань, авторами визначень основоположних термінів, пов’язаних із питаннями якості освіти та моніторингу й оцінювання в освіті (Енциклопедія освіти. Київ : АПН України, 2008; Енциклопедія державного управління у 8 т. / Нац. акад. держ. управління при Президентові України; наук. ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ : НАДУ, 2011; Освіта дорослих: Енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюк. Київ : Нац. Акад. пед. наук України, Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України, 2014; Енциклопедія освіти / Національна академія педагогічних наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва] : 2-ге вид., допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021).

Регулярно проводять методичні семінари і круглі столи з учителями-практиками з метою обміну досвідом в галузі моніторингу та оцінювання якості освіти. На таких заходах висвітлюються нові вагомі та актуальні наукові досягнення, обговорюються тенденції та тренди в педагогічних вимірюваннях, розкривається наукове підґрунтя оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та моніторингу якості загальної середньої освіти.

Упродовж багатьох років для педагогічних, науково-педагогічних працівників і управлінських кадрів різних рівнів проводяться тренінги «Технологія створення валідного тесту для вимірювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти на засадах компетентністного підходу», «Технологія організації та проведення моніторингових досліджень якості освіти», «Готуємося до інституційного аудиту», «Створюємо ефективну внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі», «Самооцінювання закладу загальної середньої освіти», «Анкетування як технологія вивчення освітніх проблем» та інші тренінги, слухачами яких є:

– учителі й директори закладів загальної середньої освіти;

– методисти обласних, районних/міських методкабінетів та методоб’єднань;

– працівники обласних, районних відділів/управлінь освіти і науки, представники територіальних управлінь державної служби якості освіти;

– викладачі закладів вищої освіти: Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Національного університету біоресурсів та природокористування (НУБіП) України, різноманітних технікумів і ліцеїв, центрів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Наукові співробітники відділу здійснюють експертизу підручників для закладів загальної середньої освіти, розробляють інструктивні матеріали для експертів навчальної літератури та підготовки експертів, навчають експертів з проведення інституційного аудиту; беруть участь у роботі експертних рад, Експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики, фізики, української мови та літератури, історії України, біології, іноземних мов, географії, хімії, що використовуються під час прийому до закладів вищої освіти (Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Гривко А. В.), опрацьовують дані моніторингових досліджень результатів навчання учнів 4-х та 5-6-х класів закладів загальної середньої освіти в рамках проєкту «Нова українська школа» (Жук Ю. О., Гривко А. В.).

Співробітники відділу є членами робочих груп зі здійснення експертної оцінки та розроблення нормативно-правового забезпечення освітньої політики:

  • проєктів типової освітньої програми для учнів 5–6 класів та типової освітньої програми для учнів 7–9 класів ЗЗСО, які навчатимуться за Державним стандартом базової середньої освіти (Ляшенко О. І., 2020 р.);
  • проєктів Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо рівних прав на здобуття якісної освіти», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення наукового і методичного забезпечення освітнього процесу» (Ляшенко О. І., 2021 р.);
  • системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів директоратом дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України (Гривко А. В., 2021 р.);
  • інструктивно-методичних рекомендацій щодо проведення акредитації громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб (Жук Ю. О., Лукіна Т. О., Гривко А. В., 2022 р.);
  • загальнодержавного моніторингового дослідження якості освітньої діяльності у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану (Лукіна Т. О., 2022-2023 рр.) тощо.

Наукові співробітники відділу є членами редакційних колегій Українського педагогічного журналу (Жук Ю. О.), збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника» (Жук Ю. О.), Вісника післядипломної освіти (Лукіна Т. О.) та учасниками програм рецензування Українського педагогічного журналу (Жук Ю. О., Лукіна Т. О., Ващенко Л. С., Гривко А. В.), журналу «Science Journal of Education» (Гривко А. В.).

Історія відділу

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу

Лукіна Тетяна Олександрівна, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу, “Відмінник освіти України”

Радкевич Олександр Петрович, кандидат юридичних наук, доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу

Ващенко Лідія Семенівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, “Заслужений працівник освіти України”

Гривко Антоніна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу

Науменко Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 

Дворецька Лариса Павлівна, науковий співробітник відділу 

Корольова Олена Станіславівна, науковий співробітник відділу 

Контакти

Телефон: (044) 481-37-18, (044) 481-37-73
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д

Facebook-сторінка відділу: https://www.facebook.com/monitoryng.ip