ORCID

Лукіна Тетяна Олександрівна, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу.

Коло наукових інтересів: якість освіти, технології вимірювання та управління якістю освіти; моніторинг і оцінка якості освітніх систем і процесів; освіта дорослих; освітня політика.

Творчий шлях. У 1989 р. закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю “Фізика і математика” з відзнакою. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук  «Фізична задача як засіб диференційованого навчання фізики в середній школі» за спеціальністю 13.00.02 – теорія  та методика викладання фізики (1998 р.). Докторська дисертація на тему “Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні” за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (2006р.) стала першим в Україні комплексним дослідженням проблеми державного управління якістю освіти.

Науковий керівник понад 15 всеукраїнських моніторингових досліджень якості освіти. Консультант з питань моніторингу якості освіти, аналізу й оцінки освітньої політики багатьох міжнародних проектів у сфері освіти.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій:

2007-2021 рр. – Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України; 2008-2013 рр. – Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та ін.

НАПН України викладач навчальних дисциплін вибіркового компоненту третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти в ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Підготувала 3 кандидатів наук. 

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (серія «Соціальні та поведінкові науки») УМО НАПН України.

Упродовж 2004 ‒ 2014 років ‒ ведуча  щомісячного періодичного педагогічного видання «Моніторинг в освіті».

Автор (співавтор) понад 200 наукових і науково-методичних праць з питань якості освіти, моніторингу та управління якістю освіти та освіти дорослих, серед яких 8 монографій, 14 навчально-методичних посібників, статті в «Енциклопедії освіти» (2008; 2021), у 8-ми томному виданні «Енциклопедії державного управління» (2011), енциклопедичному словнику «Освіта дорослих» (2014).

Нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2001), Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення (2015), дипломи НАПН України І ступеня (2021; 2019 рр.) за колективні монографії.