Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту.

Коло наукових інтересів: інтеграція змісту загальної середньої освіти, дошкільної освіти, технологія формування наукового світогляду, наукової картини світу, життєствердного національного образу світу, втілення її в програмах, підручниках, посібниках для учнів та вчителів усіх ланок освіти, розроблення навчально-методичного забезпечення моделі освіти сталого розвитку «Довкілля» (1-11 кл.).

Творчий шлях. 1959 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (спеціальність: вчитель фізики і основ виробництва). Після закінчення інституту працювала вчителем фізики в с. Барахтах Васильківського району (1959–1961), та в м. Чорнобилі (1961–1978) інспектором райвно та учителем фізики Чорнобильської СШ №1. Працюючи в школі, у 1976 p. захистила кандидатську дисертацію «Формування в учнів уявлення про загальність основних законів природи (у процесі вивчення фізики і хімії)» (м. Київ); продовжувала дослідження з питань інтеграції змісту освіти. У 1978–1986 рp. В.Р. Ільченко – доцент кафедри методики фізики Мозирського педагогічного інституту, у 1987–1994 рр. доцент, професор (з 1991 р.) кафедри методики фізики та теоретичної фізики Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка. У 1990 р. захистила докторську дисертацію «Формування в учнів середньої школи природничо-наукового світорозуміння в процесі навчання» (м. Київ).
У 1994 р. В.Р. Ільченко обрано членом-кореспондентом АПН України; вона очолила новостворену лабораторію інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки АПН України, засновану на матеріальній базі Полтавського ОІППО ім. М.В. Остроградського, у 1997 р. очолила громадську організацію «Освітній центр «Довкілля». У 1999 р. В.Р. Ільченко обрано дійсним членом НАПН України, у цьому ж році вона очолила НМЦ інтеграції змісту освіти НАПН України (1999–2013).

Під керівництвом В.Р. Ільченко колектив вчених та педагогів-практиків розробив модель освіти сталого розвитку «Довкілля», для реалізації її – систему програм та підручників (дошкілля, 1-11 кл.), методичних посібників для вчителів та посібників для учнів, систему програм та посібників для підготовки вчителя природознавства (понад 60 номінацій, з них 25 підручників). Систему підручників до моделі «Довкілля» складають інтегровані курси з соціоприродничої освіти (дошкілля, 1-4 кл.), природничо-наукової освіти (5-11 кл.); підручники реалізують діяльнісний, дослідницький підхід, аналогічний до підходів STEAM-освіти («Дивуюсь довкіллю» – 4, 5 років, «Запитую довкілля» (1, 2 кл.), «Спостерігаю довкілля» (3 кл.), «Досліджую довкілля» (4 кл.), «Пояснюю довкілля» (5 кл.), «Вивчаю основні системи природи в довкіллі» (6-9 кл.), «Взаємодію з довкіллям» (10-11 кл.). Модель освіти «Довкілля» перевірена у Всеукраїнському експерименті (1996-2000), допущена разом з навчально-методичним забезпеченням та предметом «довкілля» для використання в ЗНЗ (наказ МОН №529 від 13.11.2000 р.). Книги до моделі освіти «Довкілля» видавало видавництво «Довкілля-К» (головн. редактор К.Ж. Гуз). У 1992–2015 рр. за підручниками видавництва «Довкілля-К» навчалося понад 2 млн. учнів. У 2014 р. на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» за модель освіти сталого розвитку «Довкілля», розроблену під керівництвом акад. Ільченко В.Р., Інститут педагогіки НАПН України був нагороджений золотою медаллю.

Відмінник освіти УРСР (1972), Відмінник освіти України (2006), Заслужений діяч науки і техніки (2016 р.). Нагороджена медалями К. Ушинського (2007) і Г. Сковороди (2013).