ORCID

Рябовол Лілія Тарасівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти (сумісник).

Коло наукових інтересів: теорія та методика навчання громадянської освіти, правознавства, історії у закладах загальної середньої освіти; педагогіка вищої школи та методика викладання суспільствознавчих дисциплін у закладах вищої освіти; інноваційні технології навчання; якість освіти; професійна підготовка вчителів громадянської освіти, правознавства, історії.

Творчий шлях. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут за спеціальністю «вчитель історії та англійської мови» (1991); Київський юридичний інститут МВС України за спеціальністю «правознавство» (2004).

З 1998 по 2023 працювала в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (з 07.03.2017  перейменовано в Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, з 20.09.2022 – у Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, тема «Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни) (2015).

Присвоєно вчене звання професора (2018).

Має близько 400 публікацій, з яких близько 300 наукових, у тому числі: 1 монографія одноосібна та 6 у співавторстві, стаття в енциклопедії у науковому видавництві, 175 наукових праць у фахових виданнях з педагогічних та юридичних наук, 5 статей у виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science, 2 – Scopus, 15 статей – в іноземних / міжнародних виданнях. Розробила більше 65-ти видань навчально-методичного характеру. Отримала 15 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Систематично бере участь у роботі міжнародних (у тому числі, закордонних) та всеукраїнських конференцій.

Є науковим редактором видання «Наукові записки. Серія: Право» (фахове видання України з юридичних наук) та членом редакційної колегії видання «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» (фахове видання України з педагогічних наук) Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.  Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.

З 2019 року є членом Галузевої експертної ради (01 «Освіта») та експертом з акредитації освітніх програм за спеціальністю 081 «Право» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. З 2022 року є експертом Міністерства освіти і науки України з конкурсного відбору проектів фундаментальних наукових результатів, прикладних наукових результатів та науково-технічних (експериментальних) досліджень за тематичним напрямом «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту». Нагороджена Грамотою НАПН наук України (2018), медаллю К. Д. Ушинського НАПН України (2021).