ORCID

Яценко Таміла Олексіївна, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: педагогіка, теорія і методика навчання, українська література, літературознавство.

Творчий шлях. Закінчила філологічний факультет Українського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (1994, спеціальність «Українська мова та література»).
1992–1994 – учитель української мови та літератури Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ Києво-Святошинського р-ну Київської обл.
1994 р. – молодший науковий співробітник лабораторії навчання української та російської літератури Інституту педагогіки АПН України.
1995–1998 – аспірантура Інституту педагогіки АПН України (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література)).
1998–2003 – науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки АПН України.
2003 – захист кандидатської дисертації «Родинне виховання учнів 5–8 класів у процесі вивчення української літератури» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України.
2003–2006 – старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України.
2008–2012 – завідувач лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України.
2012–2015 – докторантура Інституту педагогіки НАПН України.
2017 – захист докторської дисертації «Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) у спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Б. Грінченка.
2017 – донині – головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Керівник наукових досліджень «Теоретико-методичні засади вивчення спеціальних і факультативних курсів з української літератури в профільній школі» (2009–2011), «Зміст і методика навчання української літератури на засадах компетентнісного підходу в основній школі» (2012–2014), «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї» (2018–2020), «Навчально-методичне забезпечення формування читацької грамотності учнів 5–6 класів гімназії у процесі вивчення української літератури» (2021–2023).

Автор і співавтор близько 200 наукових праць, зокрема 3 монографій, 2 модельних навчальних програм – української літератури, інтегрованого курсу літератур української та зарубіжної) для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти , 2 навчальних програм курсів за вибором для 10–11 класів, 3 підручників – української літератури для 10 класу, української літератури для 11 класу, української літератури для 5 класу НУШ, підручника інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) для 5 класу НУШ, 3 методичних посібників, 2 хрестоматій із української літератури для 10 і 11 класів, 2 зошитів формувального оцінювання для учнів 5 класу НУШ, статей категорії «Б» і проіндексованих в наукометричних базах, зокрема Web of Science.

Науковий консультант докторської та науковий керівник кандидатської дисертацій, член спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (2015–2018).

Нагороджена грамотами НАПН України, має нагрудний знак «Ушинський К.Д.».