Автор: Арістова Н. О., Ліпчевська І. Л.

Бібліографічний опис

Арістова Н. О., Ліпчевська І. Л. Навички 21 століття та освіта 4.0. Робоча програма
навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», / Н. О. Арістова, І. Л. Ліпчевська.
[Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 17 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-693-3-2022-18

Анотація

Навчальна дисципліна «Навички 21 століття та Освіта 4.0» спрямована на формування системного уявлення слухачів про Освіту 4.0 і готовності до використання її трендів у власній професійній діяльності; опанування аспірантами механізмів розвитку навичок 21 століття в студентської педагогічної спільноти, зокрема в контексті реалізації Освіти 4.0. Зміст навчальної дисципліни «Навички 21 століття та Освіта 4.0» складають три взаємопов’язані блоки: лекційний (вивчення дидактико-методичних засад концепції Освіти 4.0 і питань формування та розвитку навичок 21 століття в студентів), семінарський (розгляд зазначеної тематики в контексті української системи освіти) та самостійну роботу (спрямовану на поглиблення знань здобувачів освіти з проблематики дисципліни).

The academic discipline "Skills of the 21 Century and Education 4.0" is aimed at forming a systematic view of post-graduate students about Education 4.0 and readiness to use its trends in their own professional activities; mastering by post-graduate students the mechanisms for developing skills of the 21 century in the student pedagogical community, in particular in the context of the implementation of Education 4.0. The content of the academic discipline "Skills of the 21 Century and Education 4.0" consists of three interrelated blocks: lecture (study of the didactic and methodological foundations of the concept of Education 4.0 and questions of formation and development of students' skills of the 21 century), seminar sessions (consideration of these issues in the context of the Ukrainian education system) and independent work (deepening the knowledge of educational applicants in the problems of the discipline).

Переглядів: 83

Завантажити