Програма факультативного курсу «Основи радіаційно-гігієнічних знань»

Пропонуємо ознайомитися з програмою факультативного курсу “Основи радіаційно-гігієнічних знань”, розробленою в Інституті педагогіки НАПН України для підвищення рівня радіаційної освіти населення, зокрема школярів 9-11 класів.

Пояснювальна записка.

Загарбницька війна, розв’язана росією  на теренах України, погрози ворогів застосувати ядерну зброю загострили відчуття радіаційної небезпеки, вже притлумлене у нас із роками, що минули після аварії на Чорнобильській АЕС. Нині рашисти перебувають  у межах діючих атомних електростанцій, розміщують там зброю, звідти ведуть обстріли, отже,  можливі руйнування, аварії, втрати  радіоактивних речовин — це об’єктивна реальність, з якою слід рахуватися в сучасних умовах. Як засвідчує аналіз наслідків чорнобильської трагедії, недостатня поінформованість   населення про природу радіації, її біологічну дію, профілактичні заходи призводить до неадекватної реакції людей на ситуацію, що складається: у одних дуже високий рівень тривоги, інші повністю зневажають реальність загрози. В обох випадках завдається шкода здоров’ю.

Безпечній поведінці сприятиме належний  рівень радіаційної освіти населення, зокрема школярів.  З цією метою пропонується факультативний курс «Основи радіаційно-гігієнічних знань». Його завдання—сформувати в учнів знання про природу радіації, її потенційну небезпеку, профілактику променевих уражень та уміння здійснювати контроль рівня радіаційного забруднення. Упровадження цього курсу зробить доступною інформацію про реальний вплив радіації на здоров’я людини та засоби запобігання її негативним наслідкам, сприятиме компетентнісній орієнтації природничо-наукової освіти  в дусі концепції Нової української школи.

Основою змісту факультативного курсу є програма, що її було розроблено в 90-х роках минулого століття, у той саме час  вона пройшла експериментальне випробування в кількох школах Києва.

Курс розрахований на 18 годин і вивчається в 9, 10 або 11 класі, коли в учнів сформовані базові знання з фізики, хімії, біології.    Кількість годин на тиждень визначається адміністрацією   закладу освіти, але вважаємо доцільним  компактне викладання курсу (не менше 2 годин на тиждень).

Семінарські заняття можна проводити як наприкінці вивчення курсу, так і в межах відповідних тем.

Програмою передбачено ознайомлення з роботою вимірювальних прикладів, не лише демонстраційно, але й на практичних заняттях. Із цією метою слід використовувати різні прилади промислового виробництва, зважаючи на реальні можливості закладу освіти.

Контроль знань та умінь учнів можна здійснювати у формі заліку після вивчення курсу.

Зважаючи на важливість збереження життя і здоров’я населення в умовах воєнного стану та ядерної загрози,   окремі питання факультативного курсу доцільно розглядати в основних курсах біології, хімії та фізики.

Основи радіаційно-гігієнічних знань (18 год)

Тема 1. Загальні відомості про радіоактивність (1 год)

Будова  атома. Склад атомних ядер. Протони й нейтрони. Ізотопи (нукліди),  стабільні та радіоактивні нукліди (радіонукліди).

Радіоактивність. Неоднорідність радіоактивного випромінювання, його види. 

Радіоактивні елементи. Перетворення хімічних елементів, ядерні реакції. Швидкість розпаду атомів радіоактивних елементів, період піврозпаду. Коротко – і довгоживучі радіонукліди.

Природна і штучна радіоактивність.

Тема 2. Дозиметрія радіоактивного випромінювання (1 год)

 Активність радіонуклідів. Одиниці вимірювання активності (беккерель, кюрі). Одиниці вимірвання, що застосовуються для дозиметричної оцінки дії йонізуючої радіації: рентген, рад, грей, бер, зиверт.

Тема 3. Основні джерела радіоактивного випромінювання (2 год)

Природний фон радіоактивного випромінювання      та природні джерела випромінювання (космічне випромінювання, сонячна радіація, випромінювання гірських порід, земної кори, повітря тощо).

Техногенний фон випромінювання та його джерела (ядерні реактори, ядерні випробування, рентгенівські установки, електронні прилади тощо).

Вміст природних радіонуклідів му харчових продуктах, воді, повітрі.

Зовнішнє і внутрішнє опромінювання людини. Рівні опромінення від природних і техногенних джерел радіації. Матеріали, що послаблюють дію радіації.

Тема 4. Біологічна дія йонізуючої радіації (3 години)

Радіочутливість різних біологічних видів. Накопичення радіонуклідів     у різних органах людини. Механізм дії радіації на живі клітини, його фізико-хімічна природа. Наслідки дії радіації на організм людини: променева хвороба, злоякісні новоутворення, генетичні зміни.

Вплив великих доз радіації. Гостра променева хвороба, її симптоми. Хронічна променева хвороба.

Наслідки малих доз опромінювання.

Віддалені наслідки променевих уражень.

Тема 5. Профілактика променевих уражень (4 год)

Правила поводження у зоні радіоактивного забруднення. Індивідуальні засоби захисту від променевих уражень, їх застосування (захисні маски, респіратори, протигази, захисний одяг).

Перша санітарна допомога тим, хто постраждав від опромінення.

Захист харчових продуктів   і води, свійських тварин.

Дезактивація предметів побуту, забруднених радіоактивними речовинами, обробка шкіряного покриву.

Чинники підвищення стійкості організму проти йонізуючого випромінювання: енергетична цінність  харчових продуктів, вміст поживних речовин у продуктах, режим харчування. Кулінарна обробка продуктів. Дезактивація води за допомогою йонообміну. Застосування радіопротекторів, радіоблокаторів.

Поширення радіонуклідів на поверхні ґрунту, в продуктах рослинного і тваринного походження. Заходи щодо зменшення  забрудненості цих продуктів. Правила безпечного поводження у квартирі, на вулиці, на городі, в саду, в лісі.

Тема 6. Засоби радіаційного контролю населення  (2 години)

    Принципова схема приладів радіаційного контролю. Дозиметричні прилади для визначення рівнів радіації (фону).      

   Радіометричні прилади для визначення радіоактивного забруднення поверхні предметів.

   Прилади індивідуального дозиметричного контролю.

Демонстрації.

1.Індивідуальні засоби захисту від променевих уражень.

2.Засоби першої санітарної допомоги.

2.Очищення води за допомогою йонообмінного фільтрування.

4.Ознайомлення з радіопротекторами й радіоблокаторами.

  Семінарські заняття

1.Природа радіоактивності. Одиниці вимірювань у радіаційних дослідженнях   (1 год).

2.Вплив йонізуючої радіації на людський організм, механізм та наслідки цього впливу (1 год).

3.Правила поводження в аварійній та після аварійній ситуаціях (1 год).

Практичні заняття.

1.Застосування індивідуальних засобів захисту від радіаційних уражень (1 год).

2. Застосування приладів дозиметричного й радіометричного контролю (1год).

Величко Людмила Петрівна, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України