Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти

7-8 вересня 2023 р. у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка проходить VІІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти», присвячена пам’яті академіка НАПН України Миколи Ярмаченка.

Організаторами заходу стали: Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Університет імені Яна Кохановського міста Кельці (Польща), Тираспольський державний університет (Кишинів, республіка Молдова).

З вітальним словом перед учасниками заходу виступив Президент НАПН України, академік В. Г. Кремень, який, окрім слів на пошану свого попередника на посту президента НАПН України М. Д. Ярмаченка, також високо оцінив якість освітньої підготовки бійців ЗСУ, які вміло ведуть переможні дії проти ворога, швидко оволодівають численними новими видами зброї і техніки, які надають європейські і американські партнери, що свідчить про забезпечені навчанням у різних закладах освіти України ґрунтовні знання і компетенції. В.Г.Кремень окреслив завдання роботи освітньої галузі держави в складних умовах повномасштабної російської агресії, наголосив на потребі проєктування і реалізації заходів із подолання освітніх втрат – і матеріальних, і у підготовці здобувачів освіти; на невідкладності поширення вивчення англійської мови як мови міжнародного спілкування. Високо оцінив діяльність освітян Чернігівського регіону у здійсненні безперебійного освітнього процесу, не зважаючи на обставини гарячої фази війни.

У вітальному слові ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, д.ю.н., професор О. С. Шеремет висловив подяку і М.Ярмаченку, який свого часу активно співпрацював з університетом, зокрема готуючи для закладу кадри вищої кваліфікації, й Інституту педагогіки НАПН України, який також довгі роки співпрацює з університетом у галузі підготовки кандидатів і докторів наук, у підвищенні кваліфікації викладачів, у проведенні спільних науково-практичних заходів всеукраїнського і міжнародного рівнів, у роботі методичних об’єднань вчителів Чернігівщини.
У доповіді академіка НАПН, віце-президента НАПН України, директора Інституту педагогіки НАПН України, д.п.н., професора О. М. Топузова «Ідеї академіка Миколи Ярмаченка у розвитку Інституту педагогіки і в долях молодих науковців» йшлося про аналіз діяльності М.Ярмаченка на чолі Інституту педагогіки (1973-1993). Визначено такі напрями досліджень, що набули розвитку у зазначений час, як: у першу чергу, створення для системи освіти незалежної України перших лінійок українських підручників, навчальних посібників, навчальних планів і програм для загальноосвітньої школи, що розпочалося вже наприкінці 1980-х років; експериментальна робота, насамперед у галузі початкової освіти, чим безпосередньо займалася Олександра Яківна Савченко і колектив лабораторії початкової освіти; розроблення підходів до вдосконалення структури і змісту шкільної освіти, форм, методів і засобів навчання і виховання. Доповідач наголосив, що до 1992 р., тобто до моменту організації АПН України, Інститут педагогіки розробляв не лише питання дидактики навчання і окремих методик, а й питання виховання, спеціальної освіти дітей з особливими потребами, середньої професійної освіти, трудового навчання і виховання тощо. О. М. Топузов зробив висновок, що за Миколи Дмитровича Ярмаченка Інститут педагогіки остаточно став визнаним центром розвитку науково-педагогічних досліджень в Україні, що й вмотивувало створення на його основі низки окремих дослідницьких інститутів, які згодом склали основу АПН України, а сам Микола Дмитрович, як авторитетний український вчений-педагог, був обраний першим президентом АПН України. Завдяки особистій активній участі М. Д. Ярмаченка у дослідженнях питань методології та історії освіти, цей напрям у 1970-1980-х роках теж набув в Інституті імпульсу до розвитку. У підсумку О. М. Топузов згадав власні враження від спілкування з академіком М. Д. Ярмаченком – дуже прихильне ставлення до молоді, яка прагнула займатися науковими дослідженнями, простоту у спілкування вміло поєднувану з доброзичливою вимогливістю.
Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, д. п. н., професор, академік НАПН України Н. П. Ничкало у доповіді «Формування людського капіталу як соціально-педагогічна проблема», основуючись на власних спогадах про співпрацю з М. Д. Ярмаченком, наголосила на постійному піклуванні Ярмаченка-директора про наукове зростання співробітників, про актуалізацію тематики досліджень, їх випереджальний характер. На думку Н. П. Ничкало, він був ефективним організатором педагогічної науки і завдяки його зусиллям Інститут педагогіки став дійсно осередком освітніх досліджень в Україні. Вона також акцентувала увагу присутніх на притаманному М. Д. Ярмаченку почутті українськості, патріотизму. Його зусиллями в Інституті педагогіки почав діяти самодіяльний хор науковців під керівництвом Л.Хлєбнікової, який не раз становив окрасу масових заходів в Інституті.

У доповіді радника директора Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, д.п.н., професора, академіка НАПН України В. В. Засенка «Педагог, вчений, людина (До 95-річчя від дня народження)» зазначався внесок М. Д. Ярмаченка у дослідження питань сурдопедагогіки, історії спеціальної освіти дітей з особливими потребами (по слуху), методології науки, трудового виховання.
Доповідь М.О. Носка, радника ректора Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, професора кафедри спорту цього університету, д.п.н., професора, академіка НАПН України, та співдоповідачки О. Б. Мехед, завідувача кафедри біології університету, д.п.н., доцента, професора кафедри біології «Впровадження інноваційних освітніх технологій для учнів з особливими освітніми потребами» була присвячена продовженню досліджень у галузі освіти дітей з особливими потребами, розпочаті в Україні ще в часи М. Д. Ярмаченка. Були представлені результати проведення численних опитувань і моніторингу потреб і здобувачів такої освіти, і загальноосвітніх закладів, які здійснюють інклюзивну освіту, і побажання батьків таких дітей, а також вчителів, які з ними працюють.

З доповіддю «Микола Ярмаченко (1928–2010) в інформаційних освітніх ресурсах: історико-джерелознавчий аспект» у заході взяла участь директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, д.п.н., професор, член-кореспондент НАПН України Л. Д. Березівська. На кольорових слайдах її презентації було показано колекції творів видатного вченого, окремі видання, бібліографічні покажчики, підготовлені науковцями бібліотеки. Л. Д. Березівська розповіла про розвиток ресурсної бази установи у галузі історії освіти України і зарубіжжя.

У доповіді завідувача відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України, д.п.н., професора, член-кореспондента НАПН України Н. П. Дічек «М. Д. Ярмаченко як історична персоналія у поступу української педагогічної думки» персоналію М. Д. Ярмаченка було репрезентовано у дусі такого сучасного тренду історичних досліджень як мікроісторія, тобто із заглибленням в обставини його життя, які вплинули на становлення цієї непересічної особистості. Прозвучали відомості із мемуарних спогадів самого М. Д. Ярмаченка про факти дитинства і молодості, із архівних документів про студента-Ярмаченка. Було охарактеризовано наукову діяльність майбутнього академіка у вимірі 3-х виділених доповідачем періодів: період наукового сходження (1951-1973), час наукової зрілості і розширення меж творчого пошуку (1973-1992), академічний період або період творення нового науково-освітнього простору незалежної України (1992-2010), коли М. Д. Ярмаченко брав участь у формуванні нової для України наукової установи, покликаної організовувати, методологічно забезпечувати і координувати, а також прогнозувати діяльність і розвиток усієї сфери освіти в суверенній державі і очолив її (1992-1997), ставши першим в історії незалежної України Президентом Академії педагогічних наук України.

Ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, к.і.н., доцент О. Г. Самойленко у доповіді «Інтернаціоналізація ЗВО в умовах війни та воєнного стану: проблеми та перспективи» дав розгорнуту картину стану довоєнної діяльності університету із залучення зарубіжної молоді до навчання у цьому університеті і зміни, пов’язані із впливом російської військової агресії на міжнародну співпрацю у галузі підготовки здобувачів вищої і поствищої освіти. Мова йшла також про широку підтримку університету з боку європейських освітніх агенцій, наприклад, у підвищенні кваліфікації викладачів тощо. У підсумку О. Г. Самойленко наголосив, що, навіть не зважаючи на обставини військового стану, якість освітніх послуг, яких надає університет, продовжує приваблювати студентів-іноземців і частина з них продовжує освіту.

Заслухано також доповідь польською мовою професора Тираспольського державного університету м. Кишинів, Інституту Історії Молдавського державного університету (Молдова), доктора (хабілітованого) історичних наук, професора Константинова Валентина «Історична дисципліна та її викладання на сучасному етапі», в якій на підставі критики концепції про «смерть історії» сучасного філософа Ф. Фукуями обґрунтовувалася хибність такого міркування із залученням аргументації із праць давньогрецьких і сучасних філософів.

Завершив пленарні виступи один з модераторів заходу, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, д.п.н., професор О. К. Проніков, який у доповіді «Персоналістика в сучасній українській історії педагогіки: Микола Ярмаченко. До 95-річчя з дня народження» проаналізував персоніфікований напрям як один з пріоритетних у сучасному історико-педагогічному дослідженні, наголосивши, що через персоніфіковане вивчення історії освіти і педагогічної думки формуються сучасні підходи до історико-педагогічної репрезентації особистості, а звернення до особистої біографії педагога «олюднює» історію педагогіки, збагачує досягнення педагогіки, психології та філософії, бо крізь реконструкцію творчих біографій можна реконструювати епоху й умови, в яких відбувалися реформування освіти. Доповідач також наголосив, що розгляд професійної діяльності педагога, кращого освітнього досвід дозволяє простежити динаміку його формування і розвитку.

Форма проведення: змішана (офлайн та онлайн).

Модератори конференції:

Проніков Олександр Костянтинович, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, доктор педагогічних наук, професор

Носовець Наталія Михайлівна, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент

  1. Пленарне засідання: з 10-00 до 12-00
  2. Тематичні платформи: з 12.00 до 14.00

Регламент:
• доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв
• виступ на секційному засіданні – до 10 хв
• повідомлення, виступ під час підбиття підсумків – до 5 хв

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська

Посилання на онлайн-платформу Zoom:Посилання на онлайн-платформу Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/76862493428?pwd=N7fBU28Nl3KhRC2jKKJclNPy9KwXbB.1
Ідентифікатор конференції: 768 6249 3428
Пароль: 2222

Пленарне засідання

Вітальне слово
Кремень Василь Григорович – президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України


Вітальне слово
Шеремет Олег Семенович – ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, доктор юридичних наук, професор

Доповіді

Топузов Олег Михайлович – віце-президент НАПН України, директор інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України
Ідеї академіка Миколи Ярмаченка у розвитку інституту Педагогіки і в долях молодих науковців

Ничкало Нелля Григорівна – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України.
Формування людського капіталу як соціально-педагогічна проблема

Засенко В’ячеслав Васильович – радник директора інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України
Педагог, вчений, людина (До 95-річчя від дня народження)

Носко Микола Олексійович – радник ректора, професор кафедри спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України
Мехед Ольга Борисівна – завідувач кафедри біології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри біології

Впровадження інноваційних освітніх технологій для учнів з особливими освітніми потребами

Дічек Наталія Петрівна – завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України
М. Д. Ярмаченко як історична персоналія у поступу української педагогічної думки

Вільчковський Едуард Станіславович – професор Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України
Пасічник Володимир – професор Академії Пьотрковська у м. Пйотркові Трибунальському, Університет імені Яна Кохановського міста Кельце (Польща), доктор педагогічних наук, професор

Стан здоров’я та рухова активність учнів польських шкіл

Константинов Валентин – професор Тираспольського державного університету м. Кишинів, Інститут Історії Молдавського державного університету (Молдова), доктор (хабілітований) історичних наук, професор
Історична дисципліна та її викладання на сучасному етапі
Walentin Konstantinow – professor of the Tiraspol State University (Kishinev), Institute of History of the Moldavian State University (Republic Moldova), doctor (habilitated) of historical sciences, professor
Historical discipline and its teaching at the present stage

Самойленко Олександр Григорович – ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат історичних наук, доцент
Інтернаціоналізація ЗВО в умовах війни та воєнного стану: проблеми та перспективи

Жорова Ірина Ярославівна – в.о. ректора, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, доктор педагогічних наук, професор
Сучасні тенденції професійного розвитку менеджерів освіти: національний і світовий досвід

Проніков Олександр Костянтинович – професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, доктор педагогічних наук, професор
Персоналістика в сучасній українській історії педагогіки: Микола Ярмаченко. До 95-річчя з дня народження