Історія відділу бере початок із секції методики виробничого навчання, яка була створена у жовтні 1926 року в Українському науково-дослідному інституті педагогіки (УНДІП). Її першим завідувачем був Я.В. Столяров.  Наукова  робота секції  проводилася в руслі створення єдиної трудової школи на ідеях політехнічного навчання та реалізації комплексних програм.  Однак, через низький рівень матеріально-технічного забезпечення, недостатність педагогічних кадрів і збільшення часу на вивчення  основ наук і російської мови у 1937 році ручну працю як предмет було виведено з навчального плану школи.

Здійснювалися дослідження і спроби забезпечити політехнічну освіту та трудове виховання учнів у процесі суспільно-корисної праці, вивчення природничих предметів, позакласної та позашкільної роботи. 

У 1955 р. у зв’язку з необхідністю підготовки учнів до праці в індустріальному суспільстві та уведенням трудового навчання в навчальні плани шкіл в Інституті було відкрито відділ політехнічного навчання і трудового виховання, який очолив відомий вчитель фізики М.Й. Розенберг.  Відділом обґрунтувалися зміст, форми і методи політехнічного навчання і трудового виховання в школах. Тематика досліджень з трудового навчання та виховання змінювала спрямування, поглиблювалась і відділ було реорганізовано в лабораторію.

В1966-1970 pоки під керівництвом доктора педагогічних наук Д.А. Сметаніна співробітники лабораторії вивчали проблеми підготовки учнів до праці, створювали програми, навчальні та методичні посібники  з трудового навчання для всіх класів. Вивчався кращий досвід з підготовки учнів до праці. До наукової роботи з трудового навчання в лабораторії залучалися передовики виробництва. Організовувалися учнівські виробничі бригади, створювалися навчально-дослідні ділянки. Однією з перспективних форм трудової підготовки старшокласників було визнано міжшкільні навчально-виробничі комбінати.

У 1976 році в результаті структурних змін в Інституті було створено секцію, а згодом у 1978 відділ  трудового навчання і профорієнтації, які очолював В.М. Мадзігон. Відділом проводилися систематичні дослідження проблем політехнічної освіти, поєднання навчання з продуктивною працею, глибоке вивчення і поширення досвіду трудової підготовки і профорієнтації учнів у школах, МНВК,  трудових об’єднаннях. Було забезпечено постійну роботу над підготовкою і виданням програм, навчальних і методичних посібників з трудового навчання.

Створено наукову школу з дослідження змісту, форм і методів трудового навчання. Представниками наукової школи академіка, доктора педагогічних наук, заслуженого працівника науки і техніки  Василя Миколайовича Мадзігона захищено 41 кандидатську і 14 докторських дисертацій.

У 1983 році завідувачем відділу було призначено кандидата педагогічних наук Левченка Григорія Євменовича. На базі відділу була створена лабораторія трудової підготовки і політехнічної творчості.  В лабораторії впродовж 16 років втілювалася ідея організації продуктивної праці як дієвого засобу трудового виховання. Г. Є. Левченко,  М. П. Тименко, Д. М. Тарнопольський, В. З. Моцак у співпраці  з В. М. Мадзігоном, Д.О.Тхоржевським, В. К. Сидоренком,  М. С. Корцем та іншими відомими вченими проводили  значну роботу з наукового, методичного і навчального забезпечення трудової підготовки та профорієнтації учнів. Розроблялися навчальні програми, навчальні та методичні посібники для трудового навчання учнів.

З перших років здобуття Україною незалежності було забезпечено співпрацю лабораторії з Міністерством освіти України щодо розроблення концепції трудової підготовки, створення нормативної бази і оновлення змісту трудового навчання і допрофесійної підготовки учнів, нових форм проведення олімпіад з трудового навчання. Над вирішенням зазначених проблем і завдань плідно працювали Г.Є. Левченко, М.П. Тименко, Л.І. Денисенко, О. Білошицький, Г.А. Кондратюк, М.І. Піддячий. Було організовано роботу над першим Державним стандартом загальної середньої освіти з галузі «Технології», яку очолював академік Д.О. Тхоржевський, а координував В.І.Туташинський. В лабораторії під керівництвом Григорія Андрійовича Кондратюка виконувалося дослідження: «Зміст і методика технологічної освіти у 12-річній середній загальноосвітній школі». В цей час у лабораторії працювали 20 співробітників.

З 2008  року  по 1.09 2020 року  лабораторію (з 2015 р. відділ технологічної освіти) очолював  Анатолій Михайлович Тарара, кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник. У цей період   розроблено  теорію, концептуальні та методологічні засади проєктування змісту профільної технологічної освіти. Значна увага приділялася подальшому розвитку теорії і практики технічної творчості учнів та методиці формування їхніх творчих здібностей. Старшими науковими співробітниками відділу розроблено зміст навчання і методику художньої творчості учнів та дизайну (В.В. Вдовченко), етнодизайну (кандидат педагогічних наук Т.С. Мачача),  технологій сучасного виробництва (кандидат педагогічних наук В.І. Туташинський). Розроблено програми і посібники для вивчення спецкурсів освітньої галузі “Технології«, підручники для основної і старшої школи.

Робота відділу технологічної освіти, який очолює з 1.09.2020 року Василь Іванович Туташинський, спрямовується на підвищення рівня і результативності наукових досліджень, створення науково-методичного забезпечення технологічної освіти Нової української школи, проєктування програм і методики вивчення сучасних технологій, розроблення педагогічної технології проєктного навчання. 

Розроблено стратегію інноваційного розвитку  технологічної освіти, спроєктовано модельні програми нового предмета  “Технології” в гімназії, видано навчальні та методичний посібники для компетентнісно орієнтованого навчання з предметів за вибором технологічного профілю.

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Туташинський Василь Іванович, завідувач відділом, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник

Мачача Тетяна Святославівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Тарара Анатолій Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Вдовченко Віктор Володимирович, старший науковий співробітник

Контакти

Телефон: (044) 481-37-36, (044) 481-37-76
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д