Філософія освіти і методологія освітніх досліджень

Українська наукова мова

Іноземна мова та академічне письмо

Організаційна та проєктно-дослідницька діяльність в освіті

Технологія підготовки дисертаційної праці

Інноваційний контекст викладання та навчання в сучасних закладах освіти

Становлення і розбудова української освіти у контексті цивілізаційного підходу

Трансформаційні процеси в сучасній зарубіжній освіті

Методологічні основи управлінської діяльності та наукові школи менеджменту

Методологія організації освітнього процесу в ЗЗСО

Формування і розвиток змісту освіти. Сучасні технології в освіті

Тенденції розвитку методик навчання природничих предметів

Сучасні інформаційні технології в науці та освіті

Реалізація технології STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти

Формування в учнів ціннісних орієнтацій та наукової картини світу

Представлення результатів експериментальних педагогічних досліджень у виданнях, що входять до провідних наукометричних баз

Компетентнісно орієнтована методика навчання історії та громадянської освіти

Аксіологічний потенціал шкільного курсу математики

Сучасні засоби навчання географії та  методика роботи з ними

Актуальні питання методики навчання фізики й астрономії в закладах освіти різних рівнів

Проєктна діяльність учнів в освітньому процесі з хімії

Інноваційні підходи до навчання біології в школі

Моделі сучасної шкільної природничої освіти

Прикладна спрямованість шкільної природничої освіти

Організація освітнього процесу в Україні та країнах Європейського Союзу в умовах непрогнозованих глобальних впливів

Формування Soft Skills суб’єктів освітнього процесу

Забезпечення якості освіти

Мотиваційний менеджмент і лідерство

Сучасні наукові погляди на багатомовність як суспільне та індивідуальне явище

Соціально-педагогічний підхід в організації освітнього середовища та соціалізації здобувачів освіти

Розроблення та оцінювання навчальної літератури

Теорія і практика розроблення та використання електронних засобів навчального призначення

Педагогічна компаративістика

Психологія управління освітньою діяльністю і конфліктологія

Моделювання освітнього простору в закладі освіти

Управління процесами в освіті

Актуальні питання методики навчання української мови в закладах загальної середньої освіти

Актуальні питання методики навчання літератури в закладах загальної середньої освіти

Робочі програми дисциплін за спеціальністю 014 “Середня освіта” 2021

Робочі програми дисциплін за спеціальністю 014 “Середня освіта” 2022