Відділ початкової освіти імені О.Я. Савченко – один із провідних наукових підрозділів Інституту педагогіки НАПН України. Відділ став окремою структурною одиницею Науково-дослідного інституту педагогіки України 20 березня 1955 р. Ініціатором створення такого підрозділу був відомий науковець-педагог – Василь Іванович Помагайба, який значну частину свого життя і праці приурочив проблемам навчання молодших школярів. У 1961 р. відділ початкового навчання реорганізовано в лабораторію навчання та виховання молодших школярів. У різні періоди відділ (лабораторію) очолювали: С.С. Коваленко, М.В. Богданович, Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко, М.С. Вашуленко, Н.М. Бібік, Т.М. Байбара, А.Д. Цимбалару. В нинішній час відділом керує О.В. Онопрієнко.
Упродовж всієї історії діяльності відділ проводив експерименти державного рівня. Так, за результатами експериментальної перевірки відбувся перехід початкової школи з 1986/87 навчального року на систематичне чотирирічне навчання дітей (починаючи з шестирічного віку). У 80‒90-х роках підрозділ розгорнув підготовку до переходу трирічної початкової школи на чотирирічну. У 1985–1990 pp. науковцями лабораторії було доведено можливість і доцільність використання електронно-обчислювальної техніки у початкових класах; обґрунтовано потребу окремого навчального предмета «Інформатика 1‒4», розроблено концепцію, програму та підручники з інформатики для початкової школи, відповідні комп’ютерні програми. У 1999-2003 рр. діяльність співробітників спрямовувалась на розв’язання поставлених завдань щодо реформування початкової загальної освіти; розроблено нормативний складник переходу початкової школи на новий зміст і структуру (Державний стандарт початкової загальної освіти, типові навчальні плани і навчальні програми для 1-4 класів); обґрунтувано теоретичні засади відбору і структурування змісту навчальних предметів, моделювання і презентація змісту в підручниках для 1-4 класів. У 2001/02 н.р. науковці здійснили масовий педагогічний експеримент з апробації критеріїв оцінювання та системи контролю навчальних досягнень учнів початкової школи. У 2010 – 2012 рр. результати дослідження відділу використано для розроблення Національної рамки кваліфікацій (за І рівнем загальної середньої освіти), нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, навчальних програм з української мови, літературного читання, математики, «Я у світі», орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів, дидактико-методичних рекомендацій щодо організації освітнього середовища в умовах компетентнісно орієнтованого навчання. У 2017 – 2020 рр. на виконання плану спільної діяльності МОН України і НАПН України із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» відділ брав участь у розробленні Державного стандарту початкової освіти; у складі робочої групи під керівництвом О.Я. Савченко створив типові освітні програми для 1 – 2 і 3 – 4 класів закладів загальної середньої освіти.
Науковці відділу – відомі в Україні автори підручників і навчальних посібників. Так, лише для Нової української школи були створені лінійки підручників з української мови, математики, курсу «Я досліджую світ», які чотири роки поспіль перемагали у всеукраїнських конкурсах проєктів підручників і друкувалися за державні кошти.
У різні роки у відділі (лабораторії) працювали: І.В. Андрусенко, Т.М. Байбара, Н.M. Бібік, М.В. Богданович, З.І. Василенко, Л.О. Варзацька, М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко, В.Ф. Величківська, Н.І. Волошанівська, Н.Й. Вольтовська, Т.Ю. Горбунцова, В.А. Киричок, С.С. Коваленко, Г.П. Коваль, Н.С. Коваль, Л.П. Кочина, М.М. Левшин, Н.П. Листопад, В.О. Мартиненко, Л.К. Нарочна, О.В. Онопрієнко, О.М. Петрук, Н.І. Підгорна, К.І. Пономарьова, Н.І. Присяжнюк, О.Ю. Прищепа, О.Я. Савченко, Н.Ф. Скрипченко, В.П. Тименко, О.Н. Хорошковська, А.Д. Цимбалару, І.О. Школьна, B.C. Шпакова, Т.В. Юношева та ін.
З листопада 2020 року відділу початкової освіти присвоєне ім’я Олександри Яківни Савченко. Цим увіковічена пам’ять про видатного педагога, державного діяча, організатора науки.
НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У добу державного суверенітету України у відділі проводились такі дослідження:
1999 – 2003 рр. «Зміст та методичне забезпечення державних стандартів початкової освіти»;
2004 – 2006 рр. «Наукові засади методичного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі»;
2007 – 2009 рр. «Науково-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів на засадах компетентнісного підходу»;
2010 – 2013 рр. «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі»;
2014 – 2016 рр. «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»;
2017 – 2019 рр. «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»;
З 2020 року досліджується проблема «Технології компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі».

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Онопрієнко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної Академії педагогічних наук України, український педагог, головний науковий співробітник

Мартиненко Валентина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Петрук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Павлова Тетяна Сергіївна, науковий співробітник

Листопад Наталія Петрівна, науковий співробітник

Вашуленко Оксана Вікторівна, науковий співробітник

Юношева Тетяна Володимирівна, науковий співробітник

Контакти

Телефон: (044) 481-37-45, (044) 481-37-75
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д
www: https://abc-lab.ucoz.ua/