«Видатний син українського народу
(До 200-річчя від дня народження вчителя вчителів  К. Д. Ушинського)»

Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України 3 березня 2023 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Видатний син українського народу (До 200-річчя від дня народження вчителя вчителів К. Д. Ушинського)».

Пропонуємо ознайомитися з програмою заходу.

Наукові напрями роботи

  • життєвий шлях і педагогічна діяльність Костянтина Дмитровича Ушинського;
  • вплив К. Д. Ушинського на розвиток філософії освіти ХІХ ст.;
  • К. Д. Ушинський і антропологічний підхід у вітчизняній педагогіці;
  • роль К. Д. Ушинського у розвитку методики початкового навчання;
  • сучасна педагогічна освіта в контексті ідей К. Д. Ушинського;
  • НУШ і спадщина К. Д. Ушинського.

Початок роботи конференції 3 березня 2023 р. о 10.00.

Реєстрація учасників – з 9.30.

Місце проведення конференції: Президія НАПН України (м. Київ, Україна, вул. Січових Стрільців, 52 «А»).

Заявки  на участь (форма додається) та рукописи тез доповідей (до 4 сторінок), оформлені відповідно до вимог (додаються), просимо надсилати до 27 лютого 2023 р. в електронній формі на адресу оргкомітету ip.istp@gmail.com.

До участі в конференції запрошуються: українські та зарубіжні вчені,  вчителі, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та закладів післядипломної педагогічної освіти, докторанти, аспіранти, студенти.

Заявку і тези, слід надсилати двома word doc файлами, прикріпленими до одного листа. Назви файлів мають відповідати прізвищу та імені першого автора (наприклад, Бойко К_заявка; Бойко К_тези).

Тези доповідей і повідомлень учасників заходу у формі електронного збірника із присвоєним ISBN буде розміщено на сайті НАПН України та на сайті Інституту педагогіки НАПН України.

Вимоги до оформлення тез

Обсяг – до 4 сторінок, формат *.doc, А 4, береги: праворуч/ліворуч – 2 см, знизу/вгорі – 2 см. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, відступ 1,25 см.  Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливки. Тези не мають містити ілюстрації та рисунки.

Оформлення: праворуч у верхньому куті сторінки зазначити відомості про автора: прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (для кожного автора), електронна адреса, orcid ID (за наявності); нижче посередині – назва доповіді (усі літери прописні, жирний шрифт); нижче – текст тез. Використана література оформлюється в кінці тексту з назвою: Література. У тексті покликання  позначаються квадратними дужками, у яких вказано порядковий номер джерела (за списком) та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, с.15].

Тези доповідей мають бути ретельно відредаговані авторами.

Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несе автор.

Зразки оформлення та заявки на участь у конференції подано у інформаційному листі.

Форми участі в конференції:

очна – участь у заході (усна доповідь), публікація тез, участь без доповіді та публікації;

заочна  ­  публікація тез.

Мови конференції :  українська, англійська.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити матеріали, що не відповідають тематичному напряму та вимогам щодо їх оформлення..

Контактні особи:

(093)8542592Загородня Алла Анатоліївна, головний наук. співробітник відділу історії та філософії освіти, д. пед. н.

(067)9783769 Шевченко Світлана Миколаївна, старший наук. співробітник відділу історії та філософії освіти, к. пед. н.