Відділ навчання іноземних мов – провідний науковий підрозділ установи, який досліджує питання навчання іноземної мови і культури учнів закладів загальної середньої освіти. Іноземна мова – важливий засіб міжнаціонального спілкування, механізм порозуміння громадян у різних сферах життєдіяльності. Оволодіння учнями іноземною мовою сприяє розвиткові в них здібностей використовувати її як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, вона розглядається як засіб міжособистісної взаємодії в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору. Сучасний розвиток міжнародних зв’язків між державами слугує передумовою для активізації знань про культурні особливості країн, мова яких вивчається, чому сприяє міжкультурний підхід до оволодіння іноземною мовою. Вона є суттєвим елементом культури народу – носія цієї мови і засобом передачі її іншим, допомагає учням пізнати духовне багатство іншого народу, краще розуміти культуру свого народу, підвищує рівень їхньої гуманітарної освіти, сприяє входженню до світової спільноти.   Знання іноземної мови дає можливість активно підтримувати міждержавну комунікацію та міжкультурну взаємодію представників різних спільнот.

Саме з цих позицій і в цьому контексті розглядають цілі та зміст навчання іноземної мови наукові співробітники відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Дослідження в підрозділі здійснюються відповідно до наукового напряму «Педагогіка і психологія освітнього процесу». Проблема дослідження: «Компетентнісний підхід в освіті. Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесі».

Сучасний розвиток шкільної іншомовної освіти характеризується впровадженням компетентнісного підходу до навчання, що найбільше відповідає потребам суспільства і випускників закладів загальної середньої освіти, і має сприяти формуванню  компетентної особистості, котра могла б успішно жити і творити в швидкозмінному соціумі. Базові положення компетентнісного підходу до навчання закладено в Концепції Нової української школи, Державному стандарті початкової освіти, Державному стандарті базової середньої освіти,  Законі України «Про освіту», Законі України «Про повну загальну середню освіту», Типовій освітній програмі для закладів загальної середньої освіти тощо. Усе це зумовлює необхідність перегляду і дослідження окремих аспектів методики навчання іноземних мов, у тому числі цілей, змісту та засобів їх реалізації у шкільній практиці, на що й спрямовані зусилля науковців відділу.

Модернізація системи освіти в Україні, у тому числі іншомовної галузі, зумовлює насамперед потребу оновлення змісту програм з іноземних мов, з’являється необхідність наукового обґрунтування методики компетентнісно орієнтованого змісту навчання і проєктування наукових засад відповідної шкільної навчальної літератури, зокрема підручників як важливих поліфункціональних засобів навчання іншомовного спілкування, котрі різнобічно забезпечують освітню діяльність учнів, а також професійну роботу вчителя, слугують методичним підґрунтям у їхній діяльності, спрямованій на формування в учнів ключових і предметної міжкультурної іншомовної комунікативної компетентностей.

Відділ навчання іноземних мов – це мобільний і творчий колектив, який спрямовує свою науково-дослідну діяльність на виконання актуальних і важливих завдань забезпечення сучасної шкільної іншомовної освіти новітніми ідеями та ефективними засобами навчання, технологіями їх використання у шкільній практиці. Наукові співробітники, які беруть участь у дослідженні тем, є розробниками Державних стандартів з іноземних мов (В.Г. Редько), авторами чинних навчальних програм для різних закладів загальної середньої освіти (В.Г. Редько), авторами шкільних підручників і навчальних посібників (О.С. Пасічник, Т.К. Полонська, В.Г. Редько), більшість з яких мають гриф МОН України, монографій, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій для вчителів, електронних засобів навчання тощо. Ми пишаємося, що в різні роки з нами працювали В.М. Плахотник, доктор педагогічних наук, професор; О.П. Петращук, доктор педагогічних наук, професор; Е.Е. Вільчек, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник; О.О. Стеценко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; О.Т. Тімченко, науковий співробітник; Ю.І. Федусенко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Н.П. Басай, науковий співробітник та ін. Усі вони зробили значний внесок у розвиток вітчизняної шкільної іншомовної освіти, збагативши її досвід власними творчими доробками.

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Редько Валерій Григорович, доктор педагогічних наук, завідувач відділу

Довбищенко Федір Володимирович, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник

Горошкін Ігор Олександрович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Пасічник Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Коваленко Олена Михайлівна, провідний науковий співробітник відділу

Яковчук Михайло Володимирович, науковий співробітник

Новій українській школі – наші наукові здобутки
Публікації наукових співробітників відділу на виконання проєкту НУШ
Наукові доробки співробітників відділу навчання іноземних мов за останні роки

Контакти

Телефон: (044) 481-37-51, (044) 481-37-50
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д